Terug icoon

Privacy- en cookiebeleid

18-07-2023

De inhoud van deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 2 oktober 2023.

1. Inleiding

Mac Lean Industries verwerkt persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van zijn website. Dat gebeurt om bezoekers en gebruikers van de website zo goed en zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Door de inhoud van ons privacy- en cookiebeleid (lees hier meer over onze cookies) met u te delen, trachten wij volledig transparant te zijn in de verschillende typen persoonsgegevens die wij verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en wat de rechten van bezoekers en gebruikers van onze website zijn met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens door Mac Lean Industries geschiedt volledig overeenkomstig met de eisen die de wet (AVG; Algemene Verordening Gegevensbescherming) daaraan stelt. Ons privacy- en cookiebeleid kan worden aangepast als daar een wettelijke of anderzijds dringende reden toe is. Als zodanig is het dan ook raadzaam om ons privacy- en cookiebeleid periodiek te raadplegen.

2. Wie is Mac Lean Industries?

Mac Lean Industries is een bedrijf gespecialiseerd in het optimaliseren van bedrijfsprocessen in onder andere de interieurbouw, standbouw, scheepsbouw en houtverwerkende bedrijven. Dit, met name door het leveren van ABS kantenband, professionele lijmen en diverse bewerkingsmachines.

Mac Lean Industries (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23051876) is gevestigd op het adres Pascalstraat 15 (3335 LS) te Zwijndrecht. Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot ons privacy- en cookiebeleid, dan kunt u ons te allen tijde een bericht sturen op het volgende e-mailadres: info@maclean.nl. Geeft u de voorkeur aan telefonisch contact, bel dan met het volgende telefoonnummer: +31 (0)78 – 61 39 500

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt door Mac Lean Industries?

Om u als bezoeker of gebruiker van onze website zo goed en zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, verwerken wij de volgende categorieën aan persoonsgegevens.

Categorie ‘directe persoonsgegevens’

 • voornaam
 • achternaam
 • bedrijfsnaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • adres (land, postcode, stad)
 • overige persoonsgegevens die u middels correspondentie actief aan ons verstrekt

Categorie ‘indirecte persoonsgegevens’

 • IP-adres
 • sessie ID
 • gegevens over uw activiteiten op onze website
 • type device (computer, tablet, smartphone, et cetera)
 • internetbrowser
 • besturingssysteem

4. Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben geenszins de intentie om persoonsgegevens te verzamelen over bezoekers en gebruikers van onze website die jonger zijn dan 16 jaar. Aangezien wij niet kunnen controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar, raden wij ouder(s) of voogd dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind(eren).

Een dergelijke betrokkenheid kan immers voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: info@maclean.nl. Op uw eerste verzoek zal de verzamelde informatie door ons worden verwijderd.

5. Waarom worden de voornoemde persoonsgegevens door Mac Lean Industries verwerkt?

Door Mac Lean Industries worden uw persoonsgegevens slechts verwerkt als gevolg van een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang. Er bestaan voor Mac Lean Industries een drietal doelen en grondslagen waarom persoonsgegevens worden verwerkt. Dit zijn de volgende.

 • om het gebruik van onze website te analyseren (teneinde de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren)
 • om contact op te kunnen nemen met u als klant, potentiële klant of relatie (teneinde onze dienstverlening uit te kunnen oefenen)
 • om u als klant, potentiële klant of relatie te kunnen informeren (teneinde u op de hoogte te kunnen stellen met betrekking tot wijzigingen in onze bedrijfsvoering, met betrekking tot wijzigingen in de door ons geleverde diensten en producten of met betrekking tot specifiek voor u van toepassing zijnde relevante ontwikkelingen in ons vakgebied; al dan niet ingegeven door innovaties, wettelijke verplichtingen en dergelijken)

6. Hoe lang worden persoonsgegevens door Mac Lean Industries bewaard?

In algemeenheden kan worden gesteld dat Mac Lean Industries uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan dat noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens door ons in eerste instantie zijn verzameld. Dit, tenzij daartoe een wettelijke of anderzijds dringende verplichting bestaat.

Categorie Bewaartermijn
Directe persoonsgegevens Niet langer dan noodzakelijk, tenzij een wettelijke bewaarplicht bestaat
Indirecte persoonsgegevens Niet langer dan noodzakelijk, tenzij een wettelijke bewaarplicht bestaat

7. Delen van persoonsgegevens

Mac Lean Industries zal in geen geval uw persoonsgegevens verkopen aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Om invulling te geven aan de uitvoering van onze overeenkomst met u kunnen door Mac Lean Industries organisaties worden ingeschakeld die als dienstverlener optreden.

Met organisaties die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken, sluiten wij verwerkersovereenkomsten om te bewerkstelligen dat zij tenminste eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens waarborgen als dat door Mac Lean Industries geschiedt. Dergelijke organisaties dienen dan ook niet te worden beschouwd als ‘derde ontvangers’, maar juist als verwerkers. Voor u als klant, potentiële klant of relatie van Mac Lean Industries blijven wij verantwoordelijk voor verwerkingen door onze dienstverleners.

Momenteel worden uw persoonsgegevens door ons gedeeld met de onderstaand gespecificeerde organisaties als gevolg van het feit dat wij gebruikmaken van de door hen geleverde producten en diensten.

Leverancier webhosting

 • ontvangt automatisch data die u als bezoeker of gebruiker van de website van Mac Lean Industries achterlaat op de in gebruik zijnde webserver(s), bijvoorbeeld door te navigeren over onze website of door contact met ons op te nemen middels webformulieren of per e-mailbericht
 • van data die wordt achtergelaten op de webserver(s) worden periodiek back-ups gemaakt die zich eveneens bevinden op de in gebruik zijnde webserver(s)

Leverancier analytische programmatuur

 • ontvangt automatisch data die u als bezoeker of gebruiker van de website van Mac Lean Industries achterlaat op de in gebruik zijnde webserver(s) als gevolg van het feit dat Mac Lean Industries gebruikmaakt van de door de leverancier ter beschikking gestelde analytische programmatuur
 • van data die wordt achtergelaten op de webserver(s) worden periodiek back-ups gemaakt die zich eveneens bevinden op de in gebruik zijnde webserver(s)

8. Geautomatiseerde besluitvorming

Op basis van geautomatiseerde verwerkingen worden door Mac Lean Industries geen besluiten genomen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. In casu betreft het besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar menselijke (ter illustratie van een medewerker van Mac Lean Industries) tussenkomst toe is benodigd.

9. Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als klant, potentiële klant of relatie van Mac Lean Industries heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Mac Lean Industries in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mac Lean Industries en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Met gegevensoverdraagbaarheid wordt bedoeld dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken naar u of naar een ander (een door u aan te duiden organisatie) te laten sturen. Het overdragen van gegevens kan bijvoorbeeld geschieden middels een digitaal .xlsx-bestand (Microsoft Excel).

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar het volgende e-mailadres: info@maclean.nl.

Om er zeker van te zijn dat een verzoek inzake persoonsgegevens door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone; de strook met nummers onderaan uw paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit, ter bescherming van uw privacy. Opvolgend zullen wij zo spoedig mogelijk, maar tenminste binnen een viertal weken, reageren op uw verzoek.

Wij doen ons uiterste best om uw recht op privacy te respecteren. Als u van mening bent dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, dan vernemen wij dat vanzelfsprekend graag. Bovendien willen wij u erop wijzen dat u desgewenst de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens): https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

10. Links

Op de website van Mac Lean Industries worden diverse verwijzingen gegeven naar websites van externen. Mac Lean Industries is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze externen persoonsgegevens verwerken. Wenst u daarover meer informatie te vergaren, raadpleeg dan het privacybeleid van de desbetreffende organisatie.

11. Cookies (of vergelijkbare technieken) die door Mac Lean Industries worden gebruikt

Op onze website maken wij gebruik van een tweetal typen cookies. Een cookie is eigenlijk niets anders dan een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en voor uw gebruiksgemak. De typen cookies die wij gebruiken zijn de volgende.

Analytische cookies; middels dit type cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen en maken wij derhalve geen inbreuk op uw privacy. Analytische cookies worden door ons enkel gebruikt om bezoekersstromen op onze website te analyseren. Met de inzichten die wij verkrijgen als gevolg van de analyse van bezoekersstromen, kunnen we de gebruiksvriendelijkheid van onze website voor u verbeteren.

Cookie Doel Opslagperiode
_ga_[container-id] Aanhouden sessiestatus van gebruikers Maximaal 24 maanden
_ga Onderscheid maken tussen gebruikers Maximaal 24 maanden

Functionele cookies; middels dit type cookies worden enkel indirecte persoonsgegevens opgeslagen. Op individuele basis leiden deze gegevens niet tot inbreuk op uw privacy. Een voorbeeld van een indirect persoonsgegeven dat door ons in een functionele cookie wordt weggeschreven, is de PrivacyCookieNotice. De PrivacyCookieNotice stelt ons in staat om gedurende uw aanwezigheid op onze website te onthouden of u wel of niet onze cookiemelding heeft gesloten. Onthouden we uw keuze niet, dan wordt de cookiemelding op iedere pagina van onze website opnieuw aan u getoond.

Cookie Doel Opslagperiode
_GRECAPTCHA Onderscheid maken tussen menselijke en geautomatiseerde gebruikers 6 maanden
PrivacyCookieNotice Accepteren van het privacy- en cookiebeleid opslaan Maximaal 26 maanden

Wilt u bewerkstelligen dat uw internetbrowser in het geheel geen (of slechts in beperkte mate) cookies opslaat, dan kunt u uw internetbrowser als zodanig configureren. Bovendien kunt u alle informatie die in het verleden middels cookies is opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone verwijderen via de instellingen van de door u gebruikte internetbrowser.

Onderstaand treft u een overzicht aan met de meest gebruikte typen internetbrowsers. Activeert u de link toebehorende tot de internetbrowser die u gebruikt, dan wordt u doorverwezen naar een webpagina alwaar u de instellingen van uw webbrowser kunt aanpassen en alwaar u cookies kunt verwijderen.

12. Hoe Mac Lean Industries uw persoonsgegevens beveiligt

Mac Lean Industries neemt de bescherming van uw persoonsgegevens bijzonder serieus en derhalve worden door ons passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens door ons niet goed worden beveiligd of u heeft aanwijzingen van misbruik, neem dan vooral zo spoedig mogelijk contact met ons op via het e-mailadres: info@maclean.nl.

Om u een indruk te geven van de wijze waarop wij uw persoonsgegevens beveiligen, is onderstaand een overzicht weergegeven met enkele maatregelen die door ons worden aangewend.

 • de webserver van Mac Lean Industries bevat beveiligingssoftware (waaronder een firewall)
 • gegevensoverdracht met de webserver van Mac Lean Industries vindt plaats via een internetverbinding die is beveiligd conform het TLS-protocol (zie hiertoe de vermelding van ‘https’ en het groen gekleurde hangslotje in de adresbalk van uw browser)
 • DKIM, SPF en DMARC (drie internetstandaarden) worden door ons toegepast om te voorkomen dat u uit onze naam e-mailberichten ontvangt die virussen bevatten, kunnen worden beschouwd als spam of zijn bedoeld om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) die door Mac Lean Industries wordt gehanteerd ten behoeve van het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (gedurende het omzetten voegen we een digitale handtekening toe die voorkomt dat u kunt worden omgeleid naar een onjuist IP-adres)

maclean Mac Lean Industries B.V. is een onderneming die zich toelegt op het leveren van kwaliteitsproducten aan de interieurbouw en meubelindustrie.
Volg ons
Adres
Mac Lean Industries Pascalstraat 15 3335 LS Zwijndrecht
Contact Informatie
info@maclean.nl +31 (0)78 - 613 95 00
Websites van Mac Lean Industries B.V. kantenband.com
© Copyright 2024 - Mac Lean Industries B.V. Disclaimer